Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

MR/GMR

De medezeggenschapsraad (MR) van de Bron bestaat uit personeelsleden en ouders. Het advies- en instemmingsrecht is verdeeld tussen de personeels- en de oudergeleding. Daarnaast is er een aantal belangrijke zaken waarin de MR als geheel adviseert of kan instemmen, namelijk het zorgbeleid, bestuurlijke samenwerking en vaststelling van schoolgids en schoolplan. Wanneer het om personeelszaken gaat heeft alleen de personeelsgeleding instemmingsrecht. Wanneer het over voorzieningen voor leerlingen gaat heeft de school de instemming van de oudergeleding nodig.

Er is ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Daarin zitten afgevaardigden van de medezeggenschap van alle scholen van de stichting. De GMR houdt zich bezig met school overstijgende zaken, zoals het beleidsplan en personeelsbeleid.