Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Aanmelden en zorgplicht

Ieder kind met of zonder ondersteuningsbehoefte is welkom . We hebben de taak om voor ieder kind adequaat onderwijs te realiseren. Daaronder wordt verstaan dat het onderwijs zoveel mogelijk is afgestemd op wat het kind nodig heeft, zowel in pedagogisch (opvoedkundig) als didactisch (onderwijskundig) opzicht.

In de wet passend onderwijs is opgenomen dat ouders hun kind schriftelijk bij de school van hun voorkeur aanmelden. Scholen moeten ouders dan vragen of ze hun kind ook bij een andere school hebben aangemeld. Tijdens het kennismakingsgesprek ontvangen ouders de aanmeldingsformulieren. De schriftelijke aanmelding betekent in de praktijk dat ouders een aanmeldformulier van de school invullen en ondertekenen.
Dit formulier moet minimaal tien weken voordat plaatsing op een basisschool wenselijk is (dus minimaal tien weken voor de vierde verjaardag) worden ingeleverd.

 Bij aanmelding wordt volgens de wet passend onderwijs van ouders verwacht dat ze aan de school doorgeven of hun kind extra ondersteuning nodig heeft. Wij zullen u in dat geval vragen of er gegevens beschikbaar zijn die inzicht geven in deze ondersteuningsbehoefte. Dit kunnen bijvoorbeeld onderzoeksrapporten van externe instanties zijn.
Bij het aanmeldingsformulier ontvangen ouders een vragenlijst. Hiermee wordt de school geïnformeerd over de ontwikkelingen van het kind. Deze informatie wordt gebruikt om te kijken naar de extra begeleiding die een kind misschien nodig heeft en of de school dit kan bieden.
Na ontvangst van de ingevulde vragenlijst worden ouders eventueel uitgenodigd voor een vervolggesprek. Het aanmeldingsformulier, het intakegesprek, eventueel aangevuld met informatie van een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal, zijn een belangrijke basis voor de school om vast te stellen of een kind extra ondersteuning nodig heeft.

 Wanneer het duidelijk wordt dat een kind extra ondersteuning nodig heeft, stelt de school de volgende vragen:

·           Wat is nodig om uw kind op de school te laten functioneren (afgestemd op zijn/haar onderwijs-en opvoedbehoeften)?

·           Welke mogelijkheden ziet de school? De school heeft een schoolondersteuningsprofiel, waarin beschreven staat wat de school wel of niet kan bieden.

·           Waarom de school eventueel niet in staat is, ondanks de extra ondersteuningsmogelijkheden uw kind kwalitatief goed onderwijs te bieden

 Voordat de school overgaat tot de toelating van een leerling met een ondersteuningsbehoefte dient een zorgvuldige afweging plaats te vinden tussen wat de leerling nodig heeft en wat de school kan bieden. Een plaatsing in het regulier onderwijs moet de leerling optimale ontwikkelingskansen bieden. Hoewel onze school het als haar taak ziet in voldoende mate af te stemmen op de onderwijsbehoeften, kan de ontwikkeling van sommige kinderen beter begeleid worden door een speciale school voor basisonderwijs of een school voor speciaal onderwijs.

 Op onze website staat meer informatie over de zorgplicht, zoals: 

• Protocol aanmelding en zorgplicht
• Stroomschema aanmelding binnen de regelgeving van passend onderwijs
• Het schoolondersteuningsprofiel
• Het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband passend onderwijs 22.02 

Voor onze school zijn er grenzen aan de mogelijkheden in het opvangen en begeleiden van kinderen. Het gaat dan om zaken als:
1. Respecteren van de grondslag van de school
2. Gebrek aan opnamecapaciteit (aantal leerlingen per groep)
3. Toegankelijkheid en inrichting van het schoolgebouw
4. Medische zorg/noodzakelijke specialistische begeleiding

Media
  • 10_aanmelden_new_1.jpg